RoháčekMatúš25,14

Matúš 25:14

Evanjelium podľa Matúša

Lebo bude tak, ako čo is­tý človek, ktorý od­chádzal na ces­tu, po­volal svojich vlast­ných sluhov a odo­vzdal im svoj majetok.


Verš v kontexte

13 Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka. 14 Lebo bude tak, ako čo is­tý človek, ktorý od­chádzal na ces­tu, po­volal svojich vlast­ných sluhov a odo­vzdal im svoj majetok. 15 A jed­nému dal päť hrivien, jed­nému dve a jed­nému jed­nu, každému podľa jeho vlast­nej možnos­ti, a od­ces­toval.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo bude tak, ako čo is­tý človek, ktorý od­chádzal na ces­tu, po­volal svojich vlast­ných sluhov a odo­vzdal im svoj majetok.

Evanjelický

14 Bude to tak, ako keď si človek pred od­chodom na ces­ty za­volal sluhov a odo­vzdal im svoj majetok.

Ekumenický

14 Bude to tak, ako keď ktosi od­chádzal na ces­tu, za­volal si sluhov a zveril im svoj majetok;

Bible21

14 „Je to, jako když si člověk při od­cho­du na ces­tu svo­lal své služebníky a svěřil jim svůj majetek.