RoháčekMatúš25,13

Matúš 25:13

Evanjelium podľa Matúša

Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka.


Verš v kontexte

12 Ale on od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, ne­znám vás! 13 Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka. 14 Lebo bude tak, ako čo is­tý človek, ktorý od­chádzal na ces­tu, po­volal svojich vlast­ných sluhov a odo­vzdal im svoj majetok.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

13 Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka.

Evanjelický

13 Pre­to bdej­te, lebo ne­poz­náte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].

Ekumenický

13 Bed­lite teda, lebo ne­viete dňa ani hodiny!

Bible21

13 Pro­to bdě­te, vž­dyť ne­zná­te den ani hodinu.“