RoháčekMatúš25,12

Matúš 25:12

Evanjelium podľa Matúša

Ale on od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, ne­znám vás!


Verš v kontexte

11 Po­tom na koniec prišly aj tie os­tat­né pan­ny a hovorily: Pane, Pane, ot­vor nám! 12 Ale on od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, ne­znám vás! 13 Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale on od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, ne­znám vás!

Evanjelický

12 Ale on od­vetil: Veru vám hovorím, ne­poz­nám vás!

Ekumenický

12 On im však od­povedal: Amen, hovorím vám, ne­poz­nám vás.

Bible21

12 od­po­věděl jim: ‚A­men, říkám vám, že vás neznám.‘