RoháčekMatúš25,11

Matúš 25:11

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom na koniec prišly aj tie os­tat­né pan­ny a hovorily: Pane, Pane, ot­vor nám!


Verš v kontexte

10 A keď od­išly kúpiť, prišiel ženích, a tie, k­toré boly hotové, vošly s ním na svad­bu, a za­vrely sa dvere. 11 Po­tom na koniec prišly aj tie os­tat­né pan­ny a hovorily: Pane, Pane, ot­vor nám! 12 Ale on od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, ne­znám vás!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

11 Po­tom na koniec prišly aj tie os­tat­né pan­ny a hovorily: Pane, Pane, ot­vor nám!

Evanjelický

11 Ne­skoršie prišli aj os­tat­né pan­ny a hovorili: Pane, pane, ot­vor nám!

Ekumenický

11 Na­pokon prišli aj os­tat­né pan­ny a po­vedali: Pane, pane, ot­vor nám!

Bible21

11 Když po­tom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘