RoháčekMatúš25,10

Matúš 25:10

Evanjelium podľa Matúša

A keď od­išly kúpiť, prišiel ženích, a tie, k­toré boly hotové, vošly s ním na svad­bu, a za­vrely sa dvere.


Verš v kontexte

9 Ale roz­um­né od­povedaly a riek­ly: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúp­te si! 10 A keď od­išly kúpiť, prišiel ženích, a tie, k­toré boly hotové, vošly s ním na svad­bu, a za­vrely sa dvere. 11 Po­tom na koniec prišly aj tie os­tat­né pan­ny a hovorily: Pane, Pane, ot­vor nám!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď od­išly kúpiť, prišiel ženích, a tie, k­toré boly hotové, vošly s ním na svad­bu, a za­vrely sa dvere.

Evanjelický

10 Keď však od­išli kupovať, prišiel ženích; pri­pravené vošli s ním na svad­bu a dvere sa za­tvorili.

Ekumenický

10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pri­pravené, vošli s ním na svad­bu; a dvere sa za­vreli.

Bible21

10 Když ode­šly ku­po­vat olej, přišel ženich a ty, které byly připra­vené, s ním šly na svat­bu. A dveře se za­vře­ly.