RoháčekMatúš18,31

Matúš 18:31

Evanjelium podľa Matúša

A keď videli jeho spolu­sluhovia, čo sa stalo, za­rmútili sa veľmi a prišli a poroz­právali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.


Verš v kontexte

30 Ale on nech­cel, lež od­išiel a hodil ho do žalára, do­kiaľ by neza­platil toho, čo bol dlžen. 31 A keď videli jeho spolu­sluhovia, čo sa stalo, za­rmútili sa veľmi a prišli a poroz­právali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo. 32 Vtedy si ho za­volal jeho pán a po­vedal mu: Zlý sluha, všetok ten dlh som ti od­pus­til, pre­tože si ma prosil;

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

31 A keď videli jeho spolu­sluhovia, čo sa stalo, za­rmútili sa veľmi a prišli a poroz­právali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

Evanjelický

31 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, náram­ne sa za­rmútili, šli a roz­povedali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa pri­hodilo.

Ekumenický

31 Tu si ho pán za­volal a po­vedal mu: Ty zlý sluha, od­pus­til som ti celý dlh, pre­tože si ma prosil.

Bible21

31 Když jeho druhové vi­dě­li, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a po­vědě­li mu všech­no, co se stalo.