RoháčekMatúš18,30

Matúš 18:30

Evanjelium podľa Matúša

Ale on nech­cel, lež od­išiel a hodil ho do žalára, do­kiaľ by neza­platil toho, čo bol dlžen.


Verš v kontexte

29 Tedy pad­nul jeho spolu­sluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Po­zhovej mi a všet­ko ti za­platím. 30 Ale on nech­cel, lež od­išiel a hodil ho do žalára, do­kiaľ by neza­platil toho, čo bol dlžen. 31 A keď videli jeho spolu­sluhovia, čo sa stalo, za­rmútili sa veľmi a prišli a poroz­právali svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale on nech­cel, lež od­išiel a hodil ho do žalára, do­kiaľ by neza­platil toho, čo bol dlžen.

Evanjelický

30 On však nech­cel, ale od­išiel a uvr­hol ho do väzenia, do­kiaľ by dlh neza­platil.

Ekumenický

30 Keď jeho spolu­sluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili. Išli a oznámili svoj­mu pánovi všet­ko, čo sa stalo.

Bible21

30 On ale ne­ch­těl. Ode­šel a dal ho do vězení, dokud ne­za­platí, co dluží.