RoháčekMatúš18,20

Matúš 18:20

Evanjelium podľa Matúša

Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.


Verš v kontexte

19 A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shod­nú na zemi o jakej­koľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. 21 Vtedy pri­stúpil k nemu Peter a po­vedal: Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat, a od­pus­tím mu? Či do sedem ráz?

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.

Evanjelický

20 Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.

Ekumenický

20 Vtedy pri­stúpil k nemu Peter a po­vedal: Pane, keď sa brat pre­hreší proti mne, koľkok­rát mu mám od­pus­tiť? Či až sedem ráz?

Bible21

20 Ne­boť kde­ko­li se shro­máždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já upro­střed nich.“