RoháčekMatúš18,15

Matúš 18:15

Evanjelium podľa Matúša

A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi po­tres­ci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúv­ne, zís­kal si svoj­ho brata.


Verš v kontexte

14 Z­rov­na tak, nie je vôľa vašeho Ot­ca, ktorý je v nebesiach, aby za­hynulo čo len jedno z tých­to maličkých. 15 A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi po­tres­ci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúv­ne, zís­kal si svoj­ho brata. 16 A keby ne­počúv­nul, poj­mi so sebou ešte jed­ného alebo dvoch, aby na ús­tach dvoch sved­kov alebo troch bolo po­stavené každé slovo.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi po­tres­ci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúv­ne, zís­kal si svoj­ho brata.

Evanjelický

15 Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a po­kar­haj ho medzi štyr­mi očami. Ak ťa po­slúch­ne, zís­kal si svoj­ho brata;

Ekumenický

15 Ak ťa ne­pos­lúch­ne, vez­mi so sebou ešte jed­ného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedec­tve dvoch alebo troch sved­kov.

Bible21

15 „Kdy­by tvůj bra­tr pro­ti to­bě zhřešil, jdi a na­po­meň ho mezi čtyř­ma oči­ma.