RoháčekMatúš16,28

Matúš 16:28

Evanjelium podľa Matúša

Ameň vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti, do­kiaľ ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.


Verš v kontexte

26 Lebo čože to osoží človekovi, keby zís­kal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmen­né dá človek za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka prij­de v sláve svojeho Ot­ca, so svojimi an­jel­mi a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov. 28 Ameň vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti, do­kiaľ ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

28 Ameň vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti, do­kiaľ ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.

Evanjelický

28 Veru hovorím vám, že sú nie­ktorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí ne­okúsia sm­rť, do­kiaľ ne­uvidia, že Syn človeka pri­chádza vo svojom kráľov­stve.

Ekumenický

28 Amen, hovorím vám, že nie­ktorí z tých, čo tu stoja, ne­okúsia sm­rť, kým ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.

Bible21

28 Amen, říkám vám, že něk­teří z těch, kdo tu sto­jí, jis­tě ne­za­ku­sí smrt, dokud ne­spatří Syna člověka při­cházet v jeho království.“