RoháčekMatúš16,27

Matúš 16:27

Evanjelium podľa Matúša

Lebo Syn človeka prij­de v sláve svojeho Ot­ca, so svojimi an­jel­mi a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.


Verš v kontexte

26 Lebo čože to osoží človekovi, keby zís­kal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo jaké výmen­né dá človek za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka prij­de v sláve svojeho Ot­ca, so svojimi an­jel­mi a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov. 28 Ameň vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti, do­kiaľ ne­uvidia Syna človeka pri­chádzať v jeho kráľov­stve.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo Syn človeka prij­de v sláve svojeho Ot­ca, so svojimi an­jel­mi a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.

Evanjelický

27 Syn človeka zais­te príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi, a vtedy od­platí každému podľa jeho skut­kov.

Ekumenický

27 Lebo Syn človeka príde v sláve svoj­ho Otca so svojimi an­jel­mi a vtedy od­mení každého podľa jeho skut­kov.

Bible21

27 Syn člověka při­jde ve slávě svého Otce se svý­mi an­děly a teh­dy každé­mu odplatí pod­le jeho skutků.