RoháčekMatúš16,17

Matúš 16:17

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš od­povedal a riekol mu: Blaho­slavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.


Verš v kontexte

16 A Šimon Peter od­povedal a riekol: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha! 17 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Blaho­slavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cir­kev, a ne­premôžu jej ani brány ríše smr­ti;

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Blaho­slavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

17 Od­povedal mu Ježiš: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nez­javili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Ekumenický

17 Ježiš mu od­povedal: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nez­javilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

Bible21

17 „Blaze to­bě, Ši­mo­ne, synu Jonášův,“ ře­kl mu na to Ježíš. „To­hle ti to­tiž ne­zjevi­lo tělo a krev, ale můj Otec v ne­besích.