RoháčekMatúš16,16

Matúš 16:16

Evanjelium podľa Matúša

A Šimon Peter od­povedal a riekol: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha!


Verš v kontexte

15 Po­vedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? 16 A Šimon Peter od­povedal a riekol: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha! 17 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Blaho­slavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 A Šimon Peter od­povedal a riekol: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha!

Evanjelický

16 Od­vetil Šimon Peter: Ty si Kris­tus , Syn Boha živého.

Ekumenický

16 Šimon Peter od­povedal: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha.

Bible21

16 „­Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ od­po­věděl mu Ši­mon Petr.