RoháčekMatúš16,15

Matúš 16:15

Evanjelium podľa Matúša

Po­vedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja?


Verš v kontexte

14 A oni po­vedali: Jed­ni hovoria, že si ty Ján Krs­titeľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo nie­ktorý z prorokov. 15 Po­vedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? 16 A Šimon Peter od­povedal a riekol: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha!

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­vedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja?

Evanjelický

15 Opýtal sa ich: A vy za koho ma po­kladáte?

Ekumenický

15 Opýtal sa ich: A vy ma za koho po­kladáte?

Bible21

15 „A za koho mě má­te vy?“ ze­ptal se.