RoháčekMatúš14,3

Matúš 14:3

Evanjelium podľa Matúša

Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata.


Verš v kontexte

2 a po­vedal svojim služob­níkom: To je Ján Krs­titeľ, on vstal z mŕt­vych, a pre­to pôsobia v ňom tie divo­tvor­né moci. 3 Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata. 4 Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata.

Evanjelický

3 Herodes totiž dal zlapať Jána, zviazať a uvrh­núť do väzenia pre Herodiadu, ženu svoj­ho brata Filipa;

Ekumenický

3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vr­hol do žalára pre Herodiadu, manžel­ku svoj­ho brata Filipa.

Bible21

3 He­ro­des to­tiž Jana za­tkl, spoutal a uvěznil kvů­li He­ro­di­a­dě, manžel­ce svého bra­t­ra Fi­lipa,