RoháčekMatúš14,2

Matúš 14:2

Evanjelium podľa Matúša

a po­vedal svojim služob­níkom: To je Ján Krs­titeľ, on vstal z mŕt­vych, a pre­to pôsobia v ňom tie divo­tvor­né moci.


Verš v kontexte

1 V tom čase počul Heródes, jed­no z tamojších štyroch kniežat, chýr o Ježišovi 2 a po­vedal svojim služob­níkom: To je Ján Krs­titeľ, on vstal z mŕt­vych, a pre­to pôsobia v ňom tie divo­tvor­né moci. 3 Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­vedal svojim služob­níkom: To je Ján Krs­titeľ, on vstal z mŕt­vych, a pre­to pôsobia v ňom tie divo­tvor­né moci.

Evanjelický

2 a po­vedal svojim sluhom: Toto je Ján Krs­titeľ; vstal z mŕt­vych, pre­to pôsobí v ňom záz­račná moc.

Ekumenický

2 Svojim sluhom po­vedal: Toto je Ján Krs­titeľ! Vstal z mŕtvych, a pre­to pôsobia v ňom záz­račné sily.

Bible21

2 „To je Jan Křtitel!“ ře­kl svým služebníkům. „Vstal z mrt­vých, a pro­to se skrze něj dějí zázraky.“