RoháčekMatúš14,13

Matúš 14:13

Evanjelium podľa Matúša

A keď to počul Ježiš, od­išiel od­tiaľ na lodi na pus­té mies­to, osobit­ne. A počujúc o tom zástupy išly pešo za ním z tých miest.


Verš v kontexte

12 Po­tom tam prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a po­chovali ho; a prišli a zves­tovali to Ježišovi. 13 A keď to počul Ježiš, od­išiel od­tiaľ na lodi na pus­té mies­to, osobit­ne. A počujúc o tom zástupy išly pešo za ním z tých miest. 14 A keď vy­šiel od­tiaľ Ježiš, videl veliký zá­stup a zľutoval sa nad nimi a uzdravoval ich chorých.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď to počul Ježiš, od­išiel od­tiaľ na lodi na pus­té mies­to, osobit­ne. A počujúc o tom zástupy išly pešo za ním z tých miest.

Evanjelický

13 Keď to Ježiš počul, utiahol sa loďou na pus­té mies­to do samoty. Ako sa zá­stupy do­počuli o tom, na­sledovali Ho z miest pešo.

Ekumenický

13 Keď to Ježiš počul, od­išiel na lodi a utiahol sa do ú­strania na osamelé mies­to. Zá­stupy sa o tom do­počuli a z miest išli pešo za ním.

Bible21

13 Když to Ježíš us­lyšel, odplavil se od­tud o sa­mo­tě na pusté místo. Jakmi­le se to do­slechly zástu­py, vy­pravi­ly se za ním pěšky z měst.