RoháčekMatúš14,1

Matúš 14:1

Evanjelium podľa Matúša

V tom čase počul Heródes, jed­no z tamojších štyroch kniežat, chýr o Ježišovi


Verš v kontexte

1 V tom čase počul Heródes, jed­no z tamojších štyroch kniežat, chýr o Ježišovi 2 a po­vedal svojim služob­níkom: To je Ján Krs­titeľ, on vstal z mŕt­vych, a pre­to pôsobia v ňom tie divo­tvor­né moci. 3 Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 V tom čase počul Heródes, jed­no z tamojších štyroch kniežat, chýr o Ježišovi

Evanjelický

1 Vtedy sa do­počul tet­rar­cha Herodes o Ježišovi,

Ekumenický

1 V tom čase sa tet­rar­cha Herodes do­počul o Ježišovi.

Bible21

1 V tu dobu us­lyšel zprávu o Ježíši i tet­rar­cha He­ro­des.