RoháčekMatúš13,51

Matúš 13:51

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všet­kému? A oni mu po­vedali: Áno, Pane.


Verš v kontexte

50 a uvrh­nú ich do oh­nivej pece, tam bude plač a šk­rípanie zubami. 51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všet­kému? A oni mu po­vedali: Áno, Pane. 52 A on im po­vedal: Pre­to každý učený v zákone, zís­kaný za učeníka v nebes­kom kráľov­stve je podob­ný človeku hos­podárovi, ktorý vy­náša zo svoj­ho po­kladu nové i staré veci.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všet­kému? A oni mu po­vedali: Áno, Pane.

Evanjelický

51 Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno.

Ekumenický

51 Po­chopili ste to všet­ko? Od­povedali mu: Áno.

Bible21

51 Po­chopi­li jste to všechno?“ „Ano,“ od­po­vědě­li mu.