RoháčekMatúš13,49

Matúš 13:49

Evanjelium podľa Matúša

Tak bude pri skonaní sveta: vy­j­dú an­jeli a od­delia zlých zpomedzi spraved­livých


Verš v kontexte

48 ktorú, keď bola na­pl­nená, vy­tiah­li na breh a sad­núc si sob­rali čo dob­ré do nádob a čo zlé vy­hádzali von. 49 Tak bude pri skonaní sveta: vy­j­dú an­jeli a od­delia zlých zpomedzi spraved­livých 50 a uvrh­nú ich do oh­nivej pece, tam bude plač a šk­rípanie zubami.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

49 Tak bude pri skonaní sveta: vy­j­dú an­jeli a od­delia zlých zpomedzi spraved­livých

Evanjelický

49 Tak bude na kon­ci sveta : vy­j­dú an­jeli, od­delia zlých od spravod­livých

Ekumenický

49 Tak to bude aj na kon­ci sveta: Vy­j­dú an­jeli, od­delia zlých od spravod­livých

Bible21

49 To­též se bude dít na kon­ci svě­ta: Vy­jdou an­dělé, od­dělí zlé od sprave­dlivých