RoháčekMatúš13,31

Matúš 13:31

Evanjelium podľa Matúša

A zase iné podoben­stvo im pred­ložil a po­vedal: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli,


Verš v kontexte

30 Nechaj­te oboje spolu rásť až do žat­vy, a v čas žat­vy po­viem žen­com: Sober­te najprv kúkoľ a po­viažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu svez­te do mojej stodoly. 31 A zase iné podoben­stvo im pred­ložil a po­vedal: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli, 32 ktoré ­zr­no je menšie od všet­kých takých semien, ale keď vzras­tie, je väčšie ako zeliny a býva z neho strom, takže pri­chádzavajú nebes­kí vtáci a robia si hniez­da na jeho vet­viach.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

31 A zase iné podoben­stvo im pred­ložil a po­vedal: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli,

Evanjelický

31 Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a za­sial na svojom poli;

Ekumenický

31 Ježiš im roz­povedal aj iné podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial na svojom poli.

Bible21

31 Po­věděl jim další podo­ben­ství: „Ne­bes­ké králov­ství je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a za­sel na svém po­li.