RoháčekMatúš13,16

Matúš 13:16

Evanjelium podľa Matúša

Ale vaše oči sú blaho­slavené, že vidia, a vaše uši, že čujú.


Verš v kontexte

15 Lebo stučnelo srd­ce tohoto ľudu: ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami ne­videli, ušami ne­počuli, srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa, a uzdravil by som ich. 16 Ale vaše oči sú blaho­slavené, že vidia, a vaše uši, že čujú. 17 Lebo ameň vám hovorím, že mnohí proroci a spraved­liví žiadali si vidieť to, čo vy vidíte, a ne­videli, a počuť, čo vy čujete, a ne­počuli.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale vaše oči sú blaho­slavené, že vidia, a vaše uši, že čujú.

Evanjelický

16 Ale blaho­slavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú.

Ekumenický

16 Ale vaše oči sú blaho­slavené, že vidia, a vaše uši, že počujú.

Bible21

16 Ale blaze vašim očím, že vi­dí, a vašim uším, že slyší.