RoháčekMatúš13,13

Matúš 13:13

Evanjelium podľa Matúša

V podoben­stvách im hovorím pre­to, že hľadiac ne­vidia a čujúc nečujú ani nerozumejú,


Verš v kontexte

12 Lebo kto má, tomu bude dané, a roz­hoj­ní sa mu; ale kto ne­má, od toho bude odňaté i to, čo má. 13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že hľadiac ne­vidia a čujúc nečujú ani nerozumejú, 14 a pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo, ktoré hovorí: Počuť počujete, ale ne­porozumiete, a hľadieť i hľadieť budete, ale ne­uvidíte.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že hľadiac ne­vidia a čujúc nečujú ani nerozumejú,

Evanjelický

13 V podoben­stvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia; a počúvajú, ale ne­počujú ani nerozumejú.

Ekumenický

13 V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu.

Bible21

13 Pro­to k nim mluvím v podo­ben­stvích, že vi­dí, ale ne­vi­dí a slyší, ale nes­lyší ani ne­ro­zumějí.