RoháčekMatúš13,11

Matúš 13:11

Evanjelium podľa Matúša

A on od­povedal a riekol im: Vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale tam­tým nie je dané.


Verš v kontexte

10 A pri­stúpili učeníci a po­vedali mu: Prečo im hovoríš v podoben­stvách? 11 A on od­povedal a riekol im: Vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale tam­tým nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu bude dané, a roz­hoj­ní sa mu; ale kto ne­má, od toho bude odňaté i to, čo má.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A on od­povedal a riekol im: Vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale tam­tým nie je dané.

Evanjelický

11 Od­povedal im: Pre­tože vám je dané po­znať tajom­stvá kráľov­stva nebes­kého, ale im nie je to dané.

Ekumenický

11 On od­povedal: Pre­to, že vám je dané po­znať tajom­stvá nebes­kého kráľov­stva, ale im nie je dané.

Bible21

11 „Vám je dáno znát tajem­ství ne­bes­kého království,“ od­po­věděl jim, „ale jim to dáno není.