RoháčekMatúš1,17

Matúš 1:17

Evanjelium podľa Matúša

A tak všet­kých rodov od Ab­raháma až po Dávida bolo rodov š­tr­násť a od Dávida až po pre­síd­lenie do Babylona rodov š­tr­násť a od pre­síd­lenia do Babylona až po Kris­ta rodov š­tr­násť.


Verš v kontexte

16 Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRIS­TUS. 17 A tak všet­kých rodov od Ab­raháma až po Dávida bolo rodov š­tr­násť a od Dávida až po pre­síd­lenie do Babylona rodov š­tr­násť a od pre­síd­lenia do Babylona až po Kris­ta rodov š­tr­násť. 18 A narodenie Ježiša Kris­ta bolo tak­to. Keď bola jeho mat­ka, Mária, za­snúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola naj­dená tehot­ná zo Svätého Ducha.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 A tak všet­kých rodov od Ab­raháma až po Dávida bolo rodov š­tr­násť a od Dávida až po pre­síd­lenie do Babylona rodov š­tr­násť a od pre­síd­lenia do Babylona až po Kris­ta rodov š­tr­násť.

Evanjelický

17 Všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo teda š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť po­kolení, a od babylon­ského zajatia až po Kris­ta š­tr­násť po­kolení.

Ekumenický

17 A tak všet­kých po­kolení od Ab­raháma po Dávida bolo š­tr­násť, od Dávida po babylon­ské zajatie š­tr­násť a od babylon­ského zajatia po Kris­ta š­tr­násť.

Bible21

17 Celkem tedy bylo čtrnáct poko­lení od Abraha­ma po Davi­da, čtrnáct poko­lení od Davi­da po babylon­ské za­jetí a čtrnáct poko­lení od babylon­ského za­jetí po Krista.