RoháčekMarek9,29

Marek 9:29

Evanjelium podľa Mareka

A po­vedal im: Toto po­kolenie ne­môže vy­j­sť nijakým činom, iba mod­lit­bou a pôs­tom.


Verš v kontexte

28 A keď vošiel do domu, pýtali sa ho jeho učeníci osobit­ne: Prečo sme ho my ne­moh­li vy­hnať? 29 A po­vedal im: Toto po­kolenie ne­môže vy­j­sť nijakým činom, iba mod­lit­bou a pôs­tom. 30 Po­tom vy­šli ztadiaľ a išli po­mimo cez Galileu, a nech­cel, aby to niekto zvedel,

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­vedal im: Toto po­kolenie ne­môže vy­j­sť nijakým činom, iba mod­lit­bou a pôs­tom.

Evanjelický

29 A On im od­povedal: Ten­to rod (démonov) môže vy­j­sť len mod­lit­bou [a pôs­tom].

Ekumenický

29 Po­vedal im: Ten­to druh ne­možno vy­hnať ničím, iba mod­lit­bou.

Bible21

29 Od­po­věděl jim: „­Ten­to druh dé­monů nemůže vy­jít ji­nak než skrze modlitbu.“

RoháčekMarek9,29