RoháčekMarek8,19

Marek 8:19

Evanjelium podľa Mareka

keď som tých päť chlebov lámal medzi tých päť tisíc, koľko pl­ných košov kús­kov ste na­sberali? A po­vedali mu: Dvanásť.


Verš v kontexte

18 Či majúc oči ne­vidíte a majúc uši nečujete? A či sa ne­pamätáte, 19 keď som tých päť chlebov lámal medzi tých päť tisíc, koľko pl­ných košov kús­kov ste na­sberali? A po­vedali mu: Dvanásť. 20 A keď tých sedem medzi tie štyri tisíce, koľko pl­ných pleten­cov kús­kov ste na­sberali? A po­vedali mu: Sedem.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 keď som tých päť chlebov lámal medzi tých päť tisíc, koľko pl­ných košov kús­kov ste na­sberali? A po­vedali mu: Dvanásť.

Evanjelický

19 koľko pl­ných košov zvyškov ste naz­bierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Od­povedali Mu: Dvanásť.

Ekumenický

19 koľko pl­ných košov zvyškov chleba ste po­zbierali vtedy, keď som roz­lámal päť chlebov piatim tisícom? Od­povedali mu: Dvanásť.

Bible21

19 Když jsem nalá­mal pět chle­bů pě­ti tisícům, ko­lik plných košů nalá­maných kous­ků jste nasbírali?“ „Dvanáct,“ od­po­vědě­li.

RoháčekMarek8,19