RoháčekMarek5,40

Marek 5:40

Evanjelium podľa Mareka

A vy­smievali ho. No, on vy­ženúc všet­kých pojal otca dieťaťa i mat­ku i tých, k­torí boli s ním, a vošiel ta, kde ležalo dieťa.


Verš v kontexte

39 a voj­dúc po­vedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezom­relo, ale spí. 40 A vy­smievali ho. No, on vy­ženúc všet­kých pojal otca dieťaťa i mat­ku i tých, k­torí boli s ním, a vošiel ta, kde ležalo dieťa. 41 A uchopiac ruku dieťaťa po­vedal mu: Talit­ha kúmi! čo je preložené toľko jako: Dievčat­ko, tebe hovorím, vstaň!

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

40 A vy­smievali ho. No, on vy­ženúc všet­kých pojal otca dieťaťa i mat­ku i tých, k­torí boli s ním, a vošiel ta, kde ležalo dieťa.

Evanjelický

40 A oni Ho vy­smiali. Nato vy­hnal všet­kých, vzal so sebou otca a mat­ku dieťaťa i tých, čo boli s Ním, a vošiel tam, kde bolo dieťa.

Ekumenický

40 A vy­smiali ho. No Ježiš všet­kých vy­hnal, vzal so sebou otca a mat­ku dieťaťa aj tých, čo boli s ním, a vošiel do iz­by, kde ležalo dieťa.

Bible21

40 Oni se mu ale smáli. Když všech­ny vy­hnal, vzal otce a matku dítě­te i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě.

RoháčekMarek5,40