RoháčekMarek5,25

Marek 5:25

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov


Verš v kontexte

24 A od­išiel s ním. A išiel za ním veliký zá­stup, a tlačili ho zo všet­kých strán. 25 Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov 26 a mnoho vy­tr­pela od mnohých lekárov a po­trovila všet­ko svoje imanie, a nič jej to nebolo po­moh­lo, lež ešte bola prišla do horšieho;

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi dvanásť rokov

Evanjelický

25 Medzi­tým akási žena, ktorá mala dvanásť rokov kr­votok

Ekumenický

25 Bola tam is­tá žena, ktorá dvanásť rokov tr­pela na kr­votok.

Bible21

25 Byla tam jed­na že­na, která už dvanáct let krváce­la.

RoháčekMarek5,25