RoháčekMarek4,23

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 4:23

Evanjelium podľa Mareka

Ak má nie­kto uši na­to, aby počul, nech počuje!


Verš v kontexte

22 Lebo nič nie je tak skryté, čo by ne­malo byť zjavené, ani nebolo ukryté, ale tiež iba nato, aby vy­šlo na javo. 23 Ak má nie­kto uši na­to, aby počul, nech počuje! 24 A vravel im: Vidz­te, čo čujete! Jakou mierou meriate, takou vám bude od­merané a pri­dané bude vám počúvajúcim.

späť na Marek, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 Ak má nie­kto uši na­to, aby počul, nech počuje!

Evanjelický

23 Kto má uši na počúvanie, nech počuje!

Ekumenický

23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva!

Bible21

23 Má-li kdo uši k slyšení, slyš!“

RoháčekMarek4,23