RoháčekMarek15,1

Marek 15:1

Evanjelium podľa Mareka

A hneď ráno poradiac sa naj­vyšší kňazi spolu so staršími a so zákon­ník­mi i celá vy­soká rada a po­viažuc Ježiša od­vied­li ho a od­dali Pilátovi.


Verš v kontexte

1 A hneď ráno poradiac sa naj­vyšší kňazi spolu so staršími a so zákon­ník­mi i celá vy­soká rada a po­viažuc Ježiša od­vied­li ho a od­dali Pilátovi. 2 A Pilát sa ho opýtal: Či si ty ten kráľ Židov? A on od­povedal a riekol mu: Ty dob­re hovoríš. 3 A naj­vyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič ne­od­povedal.

späť na Marek, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 A hneď ráno poradiac sa naj­vyšší kňazi spolu so staršími a so zákon­ník­mi i celá vy­soká rada a po­viažuc Ježiša od­vied­li ho a od­dali Pilátovi.

Evanjelický

1 A hneď na ús­vite poradili sa veľkňazi so staršími, zákon­ník­mi a s celou radou, po­tom po­viazali Ježiša, od­vied­li Ho a odo­vzdali Pilátovi.

Ekumenický

1 Hneď na ús­vite sa zišli veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, od­vied­li a odo­vzdali Pilátovi.

Bible21

1 Hned za svítání, když se vrch­ní kněží po­ra­di­li se starší­mi a znal­ci Písma i s ce­lou Ve­le­ra­dou, sváza­li Ježíše, od­ve­dli ho a vy­da­li Pi­látovi.

RoháčekMarek15,1