RoháčekMarek12,30

Marek 12:30

Evanjelium podľa Mareka

A: milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého svoj­ho srd­ca, z celej svojej duše, z celej svojej mys­li a z celej svojej sily. To je prvé pri­kázanie.


Verš v kontexte

29 A Ježiš mu od­povedal, že najpr­všie od všet­kých pri­kázaní je: Čuj, Iz­raelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! 30 A: milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého svoj­ho srd­ca, z celej svojej duše, z celej svojej mys­li a z celej svojej sily. To je prvé pri­kázanie. 31 A druhé podob­né je toto: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba! Iného pri­kázania väčšieho nad tieto niet.

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

30 A: milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého svoj­ho srd­ca, z celej svojej duše, z celej svojej mys­li a z celej svojej sily. To je prvé pri­kázanie.

Evanjelický

30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého srd­ca a z celej duše a z celej mys­le a z celej sily.

Ekumenický

30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com, celou dušou, celou mysľou a celou silou!

Bible21

30 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší, ce­lou svou mys­lí a ce­lou svou silou.‘