RoháčekMarek10,46

Marek 10:46

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom prišli do Jericha. A keď vy­chádzal z Jericha i jeho učeníci i veľký zá­stup s nimi, sedel pri ces­te Time­ov syn, slepý Bar­time­us, a žob­ral.


Verš v kontexte

45 Lebo veď ani Syn človeka ne­prišiel na­to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu jako výkupné za mnohých. 46 Po­tom prišli do Jericha. A keď vy­chádzal z Jericha i jeho učeníci i veľký zá­stup s nimi, sedel pri ces­te Time­ov syn, slepý Bar­time­us, a žob­ral. 47 A keď počul, že je to Ježiš Nazarej­ský, začal kričať a hovoriť: Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

46 Po­tom prišli do Jericha. A keď vy­chádzal z Jericha i jeho učeníci i veľký zá­stup s nimi, sedel pri ces­te Time­ov syn, slepý Bar­time­us, a žob­ral.

Evanjelický

46 I prišli do Jericha. A keď vy­chádzal z Jericha so svojimi učeník­mi a s veľkým zá­stupom, sedel pri ces­te slepý žob­rák Bar­timai­os, syn Timai­ov.

Ekumenický

46 Prišli do Jericha. Keď Ježiš vy­chádzal s učeníkmi a počet­ným zá­stupom z Jericha, sedel pri ces­te slepý žob­rák, Timai­ov syn Bar­timej.

Bible21

46 Přiš­li do Je­ri­cha. Když pak se svý­mi učedníky a s ve­likým zástu­pem vy­cházel z Je­ri­cha, u ces­ty seděl slepý že­brák Barti­me­us, syn Ti­meův.