RoháčekMarek1,16

Marek 1:16

Evanjelium podľa Mareka

A chodiac pop­ri Galilej­skom mori videl Šimona a An­dreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári.


Verš v kontexte

15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas, a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie. Čiňte po­kánie a ver­te evan­jelium! 16 A chodiac pop­ri Galilej­skom mori videl Šimona a An­dreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári. 17 A Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybár­mi ľudí.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A chodiac pop­ri Galilej­skom mori videl Šimona a An­dreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári.

Evanjelický

16 Keď šiel pop­ri Galilej­skom mori, videl Šimona a On­dreja, brata Šimonov­ho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári.

Ekumenický

16 Keď pre­chádzal pop­ri Galilej­skom mori, videl, ako Šimon a jeho brat On­drej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári.

Bible21

16 Když se pak pro­cházel podél Ga­li­lej­ského je­ze­ra, uvi­děl Ši­mo­na a jeho bra­t­ra On­dře­je, jak házejí síť do vody (by­li to to­tiž rybáři).

RoháčekMarek1,16