RoháčekMalachiáš4

Malachiáš

1 Lebo hľa, pri­chádza deň, ktorý horí jako pec, v ktorom budú všet­ci spur­ní a všet­ci, ktorí páchajú bez­božnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý prij­de, hovorí Hos­podin Zá­stupov, takže im ne­ponechá ani koreňa ani haluzi. 2 Ale vám, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de sl­n­ce spraved­livos­ti, a lekár­stvo bude na jeho krýd­lach; vy­j­dete a budete po­skakovať ako vy­kŕmené teľatá. 3 A pošliapete bez­božných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 4 Pamätaj­te na zákon Mojžiša, môj­ho služob­níka, ktorému som pri­kázal na Hórebe o celom Iz­raelovi ustanovenia a súdy. 5 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prij­de deň Hos­podinov, veľký a strašný. 6 A ob­ráti srd­ce ot­cov na synov a srd­ce synov na ich ot­cov, aby som ne­prišiel a neranil zeme kliat­bou.