RoháčekMalachiáš3

Malachiáš

O príchode Jána Krstiteľa a Pána Krista, ale s Ním aj dňa očisty.1 Hľa, po­sielam svoj­ho an­jela, a upraví ces­tu pred mojou tvárou. Prij­de náh­le do svoj­ho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a an­jel sm­luvy, po ktorom túžite, hľa, prij­de, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto ob­stojí, keď sa ukáže? ! Lebo on je ako pre­paľujúci oheň a jako lúh práčov. 3 A bude sedieť pre­paľujúc a prečisťujúc strieb­ro, a tak prečistí synov Léviho a očis­tí ich ako zlato a jako strieb­ro, a budú Hos­podinovi, donášajúc obet­ný dar obil­ný v spraved­livos­ti. 4 Vtedy bude príjem­ný Hos­podinovi obet­ný dar obil­ný Júdu a Jeruzalema jako za dní d­riev­neho veku a jako za dáv­nych rokov. 5 A pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom, proti cudzoložníkom a proti krivo­prísažníkom i proti tým, ktorí utis­kujú čo do mzdy nájom­níka, vdovu a sirotu a kriv­dia po­hos­tínovi a neboja sa ma, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Izraelova záchrana v nezmeniteľnej vernosti Božej. Desiatky.6 Lebo ja Hos­podin sa ne­mením, pre­to ste vy, synovia Jakobovi, ešte ne­vyhynuli. 7 Odo dní svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a ne­os­tríhali ste. Na­vráťte sa ku mne, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Ale hovoríte: V čom sa máme na­vrátiť? 8 Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia! 9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je. 10 Dones­te celý desiatok do domu po­kladu, aby bola po­trava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, či vám ne­po­ot­váram nebes­kých prieduchov a nevylejem vám požeh­nania až pre­hoj­ne. 11 A po­kar­hám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom ne­pomece vinič na poli, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 12 A budú vás blaho­slaviť všet­ky národy, lebo vy budete roz­košnou zemou ľúbou, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Prevrátenosť mysle, ktorá blahoslaví bezbožnosť. Ale blahoslavený, kto slúži Bohu.13 Dr­zé sú vaše slová proti mne, hovorí Hos­podin a hovoríte: Čože hovoríme proti tebe? 14 Hovoríte: Már­na vec je slúžiť Bohu, a jaký v­raj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž? Alebo keď budeme chodiť čier­no pred Hos­podinom Zá­stupov? 15 Pre­to teraz my blahoslavíme spur­ných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bez­božnosť, aj po­kúšajú Boha a vše unik­nú. 16 Vtedy sa shovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hos­podina, druh s druhom, a Hos­podin po­zoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamät­ná kniha pre tých, ktorí sa boja Hos­podina a mys­lia na jeho meno. 17 A budú moji, hovorí Hos­podin Zá­stupov, na deň, ktorý ja učiním, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, a zľutujem sa nad nimi, jako sa zľutuje človek nad svojím synom, ktorý mu slúži. 18 Vtedy sa na­vrátite a budete vidieť roz­diel medzi spraved­livým a bez­božným, medzi tým, kto slúži Bohu, a tým, kto mu ne­slúži.