RoháčekLukáš9,49

Lukáš 9:49

Evanjelium podľa Lukáša

A Ján od­povedal a riekol: Pane videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vy­háňa démonov, a bránili sme mu, pre­tože nechodí s na­mi.


Verš v kontexte

48 a po­vedal im: Ktokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma; a ktokoľvek by mňa prijal, prijíma toho, ktorý ma po­slal. Lebo kto je najmenší medzi všet­kými vami, ten bude veľký. 49 A Ján od­povedal a riekol: Pane videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vy­háňa démonov, a bránili sme mu, pre­tože nechodí s na­mi. 50 Ale Ježiš mu po­vedal: Neb­ráňte mu, lebo ten, kto nie je proti vám, je za vás.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

49 A Ján od­povedal a riekol: Pane videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vy­háňa démonov, a bránili sme mu, pre­tože nechodí s na­mi.

Evanjelický

49 Tu oz­val sa Ján a po­vedal: Maj­stre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vy­háňa démonov, a bránili sme mu, pre­tože nechodí s na­mi.

Ekumenický

49 Vtedy Ján po­vedal: Učiteľ, videli sme, ako ktosi v tvojom mene vy­háňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, pre­tože ne­pat­rí medzi nás.

Bible21

49 „Mistře,“ ře­kl mu na to Jan, „vi­dě­li jsme něko­ho, jak ve tvém jménu vy­mítá dé­mo­ny, a bráni­li jsme mu, pro­tože ne­chodí s námi.“