RoháčekLukáš9,34

Lukáš 9:34

Evanjelium podľa Lukáša

A kým to hovoril, po­vs­tal ob­lak a za­tônil ich. A báli sa, keď tam­tí d­vaja vchádzali do ob­laku.


Verš v kontexte

33 A stalo sa v tom, keď sa lúčili od neho, že povedal Peter Ježišovi: Pane, dob­re nám je tu byť; urob­me tu tri stány; jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi, ne­vediac, čo hovorí. 34 A kým to hovoril, po­vs­tal ob­lak a za­tônil ich. A báli sa, keď tam­tí d­vaja vchádzali do ob­laku. 35 A hlas za­vznel z ob­laku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milý Syn, toho počúvaj­te!

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

34 A kým to hovoril, po­vs­tal ob­lak a za­tônil ich. A báli sa, keď tam­tí d­vaja vchádzali do ob­laku.

Evanjelický

34 Keď toto hovoril, po­vs­tal ob­lak a za­strel ich. A báli sa, keď vchádzali do ob­laku.

Ekumenický

34 A kým to hovoril, utvoril sa ob­lak a za­halil ich. Keď sa ocit­li v oblaku, zmoc­nil sa ich strach.

Bible21

34 Než to doře­kl, ob­jevil se ob­lak a za­ha­lil je. Když se ocit­li v tom ob­la­ku, do­sta­li strach.