RoháčekLukáš9,27

Lukáš 9:27

Evanjelium podľa Lukáša

Ale prav­du vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti do­kiaľ ne­uvidia kráľov­stva Božieho.


Verš v kontexte

26 Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť Syn človeka, keď prij­de vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých an­jelov. 27 Ale prav­du vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti do­kiaľ ne­uvidia kráľov­stva Božieho. 28 A stalo sa po tých­to rečiach tak asi osem dní, že pojal so sebou Petra, Jána a Jakoba a vy­šiel na vrch mod­liť sa.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale prav­du vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti do­kiaľ ne­uvidia kráľov­stva Božieho.

Evanjelický

27 Ale prav­du vám hovorím: Sú nie­ktorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí ne­okúsia sm­rť, do­kiaľ ne­uz­rú kráľov­stvo Božie.

Ekumenický

27 Amen, hovorím vám: Nie­ktorí z vás, čo tu stoja, ne­okúsia sm­rť, kým ne­uvidia Božie kráľov­stvo.

Bible21

27 Říkám vám po­prav­dě: Něk­teří z těch, kdo tu sto­jí, roz­hodně ne­za­ku­sí smrt, dokud ne­spatří Boží království.“