RoháčekLukáš9,26

Lukáš 9:26

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť Syn človeka, keď prij­de vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých an­jelov.


Verš v kontexte

25 Lebo čo pros­peje človekovi, keby zís­kal hoci celý svet a sám seba by za­hubil alebo utratil?! 26 Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť Syn človeka, keď prij­de vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých an­jelov. 27 Ale prav­du vám hovorím, že sú nie­ktorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí ne­okúsia smr­ti do­kiaľ ne­uvidia kráľov­stva Božieho.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť Syn človeka, keď prij­de vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých an­jelov.

Evanjelický

26 Kto by sa han­bil za mňa a za moje reči, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Ot­covej i (v sláve) svätých an­jelov.

Ekumenický

26 Lebo kto sa bude han­biť za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Ot­covej a svätých an­jelov.

Bible21

26 Kdoko­li by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až při­jde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých an­dělů.