RoháčekLukáš9,23

Lukáš 9:23

Evanjelium podľa Lukáša

A vravel všet­kým: Ak chce nie­kto ísť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž na každý deň a na­sleduje ma.


Verš v kontexte

22 a riekol, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 23 A vravel všet­kým: Ak chce nie­kto ísť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž na každý deň a na­sleduje ma. 24 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju; a kto by zt­ratil svoju dušu pre mňa, ten ju za­chráni.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 A vravel všet­kým: Ak chce nie­kto ísť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž na každý deň a na­sleduje ma.

Evanjelický

23 A po­vedal všet­kým: Kto chce prísť za mnou, nech za­prie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma na­sleduje.

Ekumenický

23 Všet­kým po­tom po­vedal: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba! Každý deň nech vez­me svoj kríž a na­sleduje ma.

Bible21

23 Všem pak ře­kl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, bere svůj kříž každý den a násle­duje mne.