RoháčekLukáš9,22

Lukáš 9:22

Evanjelium podľa Lukáša

a riekol, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych.


Verš v kontexte

21 A on im pri­hrozil a pri­kázal, aby toho ni­komu ne­povedali, 22 a riekol, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 23 A vravel všet­kým: Ak chce nie­kto ísť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž na každý deň a na­sleduje ma.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 a riekol, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych.

Evanjelický

22 Po­tom im hovoril: Syn človeka musí mnoho tr­pieť, musí byť za­vr­hnutý staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi, musí byť usmr­tený a tretieho dňa vstať z mŕt­vych.

Ekumenický

22 a do­dal: Syn človeka musí mnoho tr­pieť, byť za­vr­hnutý staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi. Musí byť za­bitý a tretieho dňa vzkriesený.

Bible21

22 Po­věděl jim: „Syn člověka mu­sí mno­ho vy­trpět a být za­vržen starší­mi, vrch­ní­mi kněží­mi i znal­ci Písma, být za­bit a třetího dne vstát z mrtvých.“