RoháčekLukáš9,13

Lukáš 9:13

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vedal im: Daj­te im vy jesť! A oni po­vedali: Ne­máme viacej ako päť chlebov a dve ryby; iba ak by sme my išli a na­kúpili pre všetok ten­to ľud po­kr­mov.


Verš v kontexte

12 A deň sa začal na­chyľovať. Vtedy pri­stúpili dvanás­ti a po­vedali mu: Roz­pus­ti zá­stup, aby od­išli do okol­ných mes­tečiek a do domov v poli a tam prenocovali a našli si potravy, lebo tu sme na pus­tom mies­te. 13 A po­vedal im: Daj­te im vy jesť! A oni po­vedali: Ne­máme viacej ako päť chlebov a dve ryby; iba ak by sme my išli a na­kúpili pre všetok ten­to ľud po­kr­mov. 14 Lebo ich bolo asi päť tisíc mužov. A po­vedal svojim učeníkom: Usaďte ich v skupinách po päťdesiat!

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A po­vedal im: Daj­te im vy jesť! A oni po­vedali: Ne­máme viacej ako päť chlebov a dve ryby; iba ak by sme my išli a na­kúpili pre všetok ten­to ľud po­kr­mov.

Evanjelický

13 Ale On im po­vedal: Daj­te im vy jesť. Od­povedali: Ne­máme viac, iba päť chlebov a dve ryby; len ak by sme azda sami šli na­kúpiť po­krm pre všetok ten­to ľud.

Ekumenický

13 On im po­vedal: Vy im daj­te jesť! Ale oni hovorili: Ne­máme viac ako päť chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli na­kúpiť jed­lo pre všet­kých tých ľudí.

Bible21

13 Od­po­věděl jim: „Vy jim dej­te najíst.“ „Nemáme víc než pět chle­bů a dvě ryby,“ namít­li. „Ledaže bychom šli a všem těm li­dem jídlo koupili.“