RoháčekLukáš9,1

Lukáš 9:1

Evanjelium podľa Lukáša

A svolajúc si dvanás­tich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všet­kými démon­mi a uzdravovať neduhy.


Verš v kontexte

1 A svolajúc si dvanás­tich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všet­kými démon­mi a uzdravovať neduhy. 2 A po­slal ich kázať kráľov­stvo Božie a uzdravovať ne­moc­ných 3 a po­vedal im: Neber­te ničoho na ces­tu ani palice ani kap­sy ani chleba ani peňazí ani ne­mať po dvoje sukieň.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 A svolajúc si dvanás­tich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všet­kými démon­mi a uzdravovať neduhy.

Evanjelický

1 Po­tom si zvolal dvanás­tich učeníkov a dal im vládu a moc nad všet­kými démon­mi a uzdravovať neduhy.

Ekumenický

1 Ježiš si za­volal Dvanás­tich a dal im silu a moc nad všet­kými zlými duch­mi, ako aj moc uzdravovať z neduhov.

Bible21

1 Ježíš pak svo­lal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vy­hánět všech­ny dé­mo­ny a uz­dravovat ne­mo­ci