RoháčekLukáš8,17

Lukáš 8:17

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo nie je ničoho tajného, čo by ne­malo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa ne­malo zvedieť a vy­j­sť na javo.


Verš v kontexte

16 A ni­kto, keď zažne sviecu, ne­pok­rýva jej nádobou alebo ne­stavia pod po­steľ, ale stavia na sviet­nik, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svet­lo. 17 Lebo nie je ničoho tajného, čo by ne­malo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa ne­malo zvedieť a vy­j­sť na javo. 18 Tedy hľaďte, jako čujete, lebo kto má, tomu bude dané; a kto ne­má, od toho bude odňaté aj to, o čom sa dom­nieva, že to má.

späť na Lukáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo nie je ničoho tajného, čo by ne­malo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa ne­malo zvedieť a vy­j­sť na javo.

Evanjelický

17 Nieto taj­né, čo by sa ne­stalo zjav­né; a nieto skryté, čo by sa ne­vyz­vedelo a ne­vyšlo najavo.

Ekumenický

17 Lebo nič nie je také skryté, aby ne­vyšlo najavo, ani také utajené, aby sa ne­prez­radilo a nedos­talo sa na verej­nosť.

Bible21

17 Není to­tiž nic tajného, co ne­bu­de zje­veno, ani nic skrytého, co ne­bu­de po­znáno a ne­vy­jde naje­vo.