RoháčekLukáš3,18

Lukáš 3:18

Evanjelium podľa Lukáša

A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zves­toval ľudu evan­jelium.


Verš v kontexte

17 ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí pšenicu do svojej obil­nice, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom. 18 A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zves­toval ľudu evan­jelium. 19 Ale Heródes, tet­rar­cha, súc tres­taný od neho pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata, a pre všet­ky zlé skutky, ktoré páchal Heródes,

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zves­toval ľudu evan­jelium.

Evanjelický

18 Aj mnohé iné na­pomenutia dával ľudu a zves­toval mu evan­jelium.

Ekumenický

18 Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium.

Bible21

18 Tak­to i mno­ha jiný­mi slovy na­po­mínal lid a ohlašoval ra­dostnou zprávu.