RoháčekLukáš24,46

Lukáš 24:46

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vedal im: Tak je na­písané, a tak musel Kris­tus tr­pieť a vstať z mŕt­vych tretieho dňa,


Verš v kontexte

45 Vtedy ot­voril ich um, aby roz­umeli pís­mam. 46 A po­vedal im: Tak je na­písané, a tak musel Kris­tus tr­pieť a vstať z mŕt­vych tretieho dňa, 47 a musí byť kázané v jeho mene po­kánie a od­pus­tenie hriechov medzi všet­kými národami počnúc od Jeruzalema.

späť na Lukáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

46 A po­vedal im: Tak je na­písané, a tak musel Kris­tus tr­pieť a vstať z mŕt­vych tretieho dňa,

Evanjelický

46 Riekol im: Tak je na­písané, že Kris­tus musel tr­pieť a na tretí deň vstať z mŕt­vych

Ekumenický

46 a po­vedal im: Tak je na­písané, že Kris­tus bude tr­pieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych

Bible21

46 Ře­kl jim: „Tak je psáno – Mesiáš mu­sel trpět a třetího dne vstát z mrt­vých.