RoháčekLukáš23,34

Lukáš 23:34

Evanjelium podľa Lukáša

A Ježiš hovoril: Otče, od­pusť im, lebo ne­vedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili los.


Verš v kontexte

33 A keď prišli na mies­to, zvané Leb­ka alebo Umr­lčia hlava, tam ho ukrižovali, aj tých zločin­cov, jed­ného po pravej a druhého po ľavej strane. 34 A Ježiš hovoril: Otče, od­pusť im, lebo ne­vedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili los. 35 A ľudia stáli a dívali sa. A po­smievali sa mu s nimi aj po­hlavári a hovorili: Iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kris­tus, ten vy­volený Boží!

späť na Lukáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

34 A Ježiš hovoril: Otče, od­pusť im, lebo ne­vedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili los.

Evanjelický

34 Ježiš po­vedal: Otče, od­pusť im, lebo ne­vedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós.

Ekumenický

34 Ľud tam stál a díval sa. Pop­red­ní muži sa mu vy­smievali a hovorili: Iných za­chraňoval, nech za­chráni aj seba, ak je vy­volený Boží Mesiáš.

Bible21

34 Ježíš teh­dy ře­kl: „O­tče, odpu­sť jim, vž­dyť ne­vědí, co dělají!“ Vo­jáci za­tím losova­li o jeho ša­ty.