RoháčekLukáš22,71

Lukáš 22:71

Evanjelium podľa Lukáša

A oni po­vedali: Čo ešte po­trebujeme svedoc­tvo? Veď sami sme počuli z jeho úst.


Verš v kontexte

69 No, od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej. 70 Vtedy po­vedali všet­ci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im po­vedal: Vy dob­re hovoríte, že ja som. 71 A oni po­vedali: Čo ešte po­trebujeme svedoc­tvo? Veď sami sme počuli z jeho úst.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

71 A oni po­vedali: Čo ešte po­trebujeme svedoc­tvo? Veď sami sme počuli z jeho úst.

Evanjelický

71 I po­vedali: Načo po­trebujeme ešte svedec­tvá? Veď sme (to) sami počuli z Jeho úst!

Ekumenický

71 Oni po­vedali: Načo ešte po­trebujeme svedec­tvo? Sami sme to počuli z jeho úst.

Bible21

71 Na to zvo­la­li: „K če­mu ještě po­tře­buje­me svě­de­ctví? Vž­dyť jsme to sami slyše­li z jeho úst!“