RoháčekLukáš22,70

Lukáš 22:70

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy po­vedali všet­ci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im po­vedal: Vy dob­re hovoríte, že ja som.


Verš v kontexte

69 No, od­teraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej. 70 Vtedy po­vedali všet­ci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im po­vedal: Vy dob­re hovoríte, že ja som. 71 A oni po­vedali: Čo ešte po­trebujeme svedoc­tvo? Veď sami sme počuli z jeho úst.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

70 Vtedy po­vedali všet­ci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im po­vedal: Vy dob­re hovoríte, že ja som.

Evanjelický

70 Tu po­vedali všet­ci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som.

Ekumenický

70 Tu všet­ci po­vedali: Si teda Boží Syn? Od­povedal im: Vy hovoríte, že som.

Bible21

70 „Takže jsi Boží Syn?“ řek­li všichni. „Sami říká­te, že jsem,“ od­po­věděl Ježíš.